Basic Jewish Vocabulary

Jewish Value Concepts & Terms for God

Adonai
El/Elohim
Shekhinah
Hashem
Avinu Malkenu
Kadosh Barukh Hu
Ribono Shel Olam
Mitzvah
Mishpat
Halakhah
Aggadah
Tzedek
Tzedakah
Hesed
Derekh Eretz
Ma'asim Tovim
Ol Mitzvot
Simhah shel Mitzvah
Hakhnasat Orhim
Bikur Holim
Nikhum Avelim

Shabbat & Hagim

Shabbat
Hadlakat Nerot
Kiddush Kabbalat Shabbat
Menuhah Melakhah
Havdalah Yamin Noraim
Aseret Y'mei Teshuvah Mahzor
Rosh HaShanah Shofar
Teshuvah Yom HaDin
U'netaneh Tokef Malkhuyot/Zikhronot/Shofarot
Piyyut Shabbat Shuvah
Yom Kippur Tzom
Kol Nidre Vidui
Avodah Service Yizkor
Ne'ilah Shalosh Regalim
Sukkot Sukkah
Arba'ah Minim Lulav/Etrog
Hag/Yom Tov Yom Tov Sheni
Hol HaMoed Hallel
Hoshanot Shemini Atzeret
Simhat Torah Geshem Prayer
Hakafot Hatan/Killat Torah
Hatan/Kallat B'reishit hanukah
Hanukiyah Dreidel
Latkas Al HaNissim
Purim Magillat Esther
Grogger Hamantaschen
Mishlo'ah Manot Purim Se'udah
Pesah Hag HaMatzot
Matzah Maror
Korban Pesah Hametz
Haroset Seder
Haggadah Betzah
Karpas Four Questions
Dayenu Had Gadya
Omer/Sephirah Period Yom HaShoah
Yom Ha'Atzma'ut Yom Yerushalayim
Lag B'Omer Shavuot
Bein HaMitzarim/3 Weeks Tish B'Av

Life Cycle

Brit Milah
Mohel
Sandek Simhat HaBat
Talmud Torah Bar/Bat Mitzvah
Haftarah Kiddushin
Huppah Ketubah
Sheva B'rakhot Aufruf
Tohorah Kevurah
Kriah Shivah
Shloshim Kaddish
Levayah Barukh ... Dayan Emet
Olam HaBa Tehiyat HaMeitim
Gehinnom Sheol
Y'mot HaMashia'kh Mashi'akh
Giyur Ger Tzedek
Mikveh Hatafat Dam Brit
Tevillah Proselyte

Prayer/Synagogue/Home

Tefillah
Bet Knesset/Shul
Siddur Bimah
Ner Tamid Aron HaKodesh
Shaliah Tzibbur Minyan
Mehitzah Hazzan
Arvit/Maariv Shaharit
Musaph Minhah
Kri'at Shema Amidah
Alenu Birkhot HaShahar
Pesukei D'Zimrah Sefer Torah
Kriat HaTorah Baal Koreh
B'rakhah Birkat HaMazon
Daven Bentsch
Ahmein (Amen) Kashrut
Shohet Milkhig
Fleishig Parve
Soaking/Salting Milk/Meat
Treife Kasher

Jewish History

Patriarchs

  • Avraham Avinu/ Abraham
  • Isaac
  • Jacob/Israel-Yisrael

Matriarchs

  • Sarah
  • Rebecca
  • Rahel
  • Leah
Moshe Rabbeinu/Moses Aaron
Miriam Joshua
Deborah Samuel
Saul David
Soloman Eliyahu HaNavi (Elijah)
Jeremiah Nebuchadnezzar
Cyrus Ezra
Antiochus IV Maccabees
Hasmoneans Herod
Pharisees Hillel
R. Johanan b. Zakkai R. Akiba
Saadia Gaon Rashi
Samuel HaNagid Judah HaLevi
Rambam/Mainonides Joseph Karo
Moses Isserles Shabbetai Tzvi
Moses Mendelssohn Ball Shem Tov
Zachariah Frankel Solomon Schechter
Zionism The State of Israel
Theodor Herzl David Ben-Gurion
Golda Meir Abraham Joshua Heschel
The Distinctive Approach of Conservative Judaism 722 BCE
586 BCE 165 BCE
70 CE 135 CE
1096 CE 1492 CE
1666 CE 1881 CE
1945 CE 1948 CE
1967 CE  

Jewish Expressions

Shabbat Shalom Shalom Aleikhem
Gut Shabbes Hag Same'ah
Gut Yuntef L'Shanah Tova Tikatevu
Ketivah v'Hatimah Tovah Mazal Tov
Siman Tov u'Mazal Tov Yishar Kokhakhah/ Yishar Koheikh/ Yosher Ko'akh
Refu'ah Shelemah Ha'MaKon Y'nahem Etkhem
Nakhas  

Jewish Books

Torah Humash
TaNaKh Nevi'im
Ketuvim Apocrypha
Mishnah Gemara
Talmud Midrash
Mishneh Torah Guide for the Perplexed
Shulhan Arukh HaTikvah
Night  

Jewish Places

Jerusalem Hebron
Beersheva Tzfat
Babylonia Spain
Poland Vilna
Rishon LeTziyon Tel Aviv
New York  

 

classic mini ugg boots moncler outlet canada goose snow mantra michael kors outlet louis vuitton artsy louis vuitton sale ugg fox fur louis vuitton speedy cheap jordans christian louboutin outlet louis vuitton outlet cheap uggs louis vuitton sale north face jackets louis vuitton sale louis vuitton palermo ugg cyber monday gucci outlet north face down jackets moncler coats louis vuitton artsy canada goose mystique parka north face windstopper jackets louis vuitton luggage canada goose langford parka louis vuitton neverfull louis vuitton totes replica michael kors canada goose outlet ugg cyber monday canada goose chateau parka replica louis vuitton canada goose ontario parka louis vuitton damier classic tall ugg boots louis vuitton duffle canada goose montebello parka north face jackets canada goose mystique parka moncler sweater